අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න

මොනිකා බ‍්‍රෑන්ඞ්ස් විසින් රචිත ලිපි

අනුගමනය කිරීමට නිදහස තිබේ

උසස් පාසැලේ දුර දිවීමේ පහුණුකරු වරක් මට කීවේ "ඉස්සරහින් දුවන්න එපා. නායකයින් ඉක්මණින් වෙහෙසට පත් වෙනවා" කියාය. ඒ වෙනුවට මුලින් දුවන අය අසළින්ම දිවීමට ඔහු මට අවවාද කළේය. ඔවුන් පසුපසින් යන විට මාගේ මානසික සහ භෞතික ශක්තිය රැක ගෙන තරඟය අවසන් කිරීමට මට පහසුය.

නායකත්වය වෙහෙසට පත් කරයි. අනුගමනය පහසුය. එය දැන ගැනීම මාගේ දිවීම දියුණු කළේය. නමුත් කිතුණු ගෝලත්වයට…