අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න

Mark විසින් රචිත ලිපි

විරැකියාව මධ්‍යයේ දෙවියන්වහන්සේ සෙවීම

Register

ඔබත් දෙවියන්වහන්සේ දෙස බලා සිට වෙහෙසට පත්වීද? ඔබගේ දැවෙන ගැටළුවට තාමත් පිළිතුරු ප‍්‍රමාදද? එසේනම් මේ ලිපිය ඔබටමයි

අද දින පණිවුඩය

කියවන්න

අද දින පණිවුඩය