අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න

Mark විසින් රචිත ලිපි

ඇබ්බැහිවීමෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද?

මෙම කෙටි අධ්‍යනය ඇබ්බැහිවීමට හේතුව, ඔබ නිදහස් වන්නේ කෙසේද සහ තමන් සිරවී ඇතැයි සිතන අයට ඇති බලාපොරොත්තුව කුමක්ද කියා දෙව වචනයෙන් විමසා බලයි.