අපට ඇත්තෙන්ම බයිබලය විශ්වාස කළ හැකිද?

නූතන ලෝකයේ බොහෝ අය සිතන්නේ බයිබලය පැරණි පොතකට වඩා යමක් නොවන බවයි. කාලයක් තුළදී ලියන ලද සුරංගනා කථා, මිත්‍යාවන් සහ ළමා කථා වල මිශ්‍රණයක් බවයි. බයිබලය සත්‍ය, විශ්වාස කළ හැකි පොතක් බවට ඔප්පු කළ හැකි සාධක මොනවද?