අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න

කැරන් ක්වැක් විසින් රචිත ලිපි

රජතුමාගේ මේසයේදී

“ඔහු ජීවත් වේවි” පශු වෛද්‍යවරයා පැවසීය. “නමුත් උගේ කකුල කපා ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇත”. මගේ මිතුරිය ගෙන ආ බලු පැටවා මෝටර් රථයකට යටවී තිබුණි. “ඔබ අයිතිකරුද?” “ශල්‍ය කර්මය සඳහා විශාල ගෙවීමක් කරන්න තිබෙන අතර ඌ යථා තත්ත්වයට පත්වන තුරු රැක බලා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේය”. “මම දැන් උගේ අයිතිකරු” කියා මගේ මිතුරිය පිළිතුරු දුන්නාය. ඇගේ කරුණාව එම සුනඛයාට ආදරණීය නිවසක අනාගතයක්…